Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp 1

Khóa học giao tiếp Sơ cấp 1 cung cấp kiến thức nền tảng cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn!

1 / SC1 – Bài 10. 가족

Bài luyện tập củng cố các dạng ngữ pháp đã học qua giáo trình Video


1. Lựa chọn chủ đề được nói tới trong các câu sau

1) 저는 경찰관이에요. 제 남동생은 변호사예요.  

1. 교통         2. 날씨       3. 직업            4. 영화

2) 우리 교수님이 출장을 갑니다. 다음 주 일요일에 오세요.

1. 나이        2. 나라         3. 물건           4. 약속

3) 준영 씨는 사업을 합니다. 준영의 아내는 통역사예요.

1. 위치         2. 계절         3. 직업         4. 주소

4) 비가 오겠습니다. 우산이 없어요?

1. 주소        2. 날씨          3. 장소         4. 나이

5) 시장에 가겠어요. 모자와 바지를 사겠습니다.

1. 계절        2. 위치         3. 쇼핑         4. 주소

2. Lựa chọn các từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây

1) 할아버지께서는 (   )을 보십니다 –  

1. 전화       2. 우산       3. 텔레비전        4. 연필

2) 우리 외할머니의 (  )는 아흔이세요. –

1. 성함       2. 말씀       3. 연세               4. 생신

3) 우리 교수님의 ( )은 민준이세요. –

1. 말씀       2.집          3. 성함                4. 댁

4. 가족이 ( ) 명이에요? – 다섯명이에요. –

1. 무슨       2. 언제        3. 어떻게        4. 몇

5. 흐엉 씨는 여동생 한 명이 ( ) –

1. 합니다   2. 없습니다    3. 삽니다     4. 있습니다

3. Hãy điền nghề nghiệp có liên quan với nhóm từ cho sẵn

통역사, 선생님, 주부, 의사, 은행원

 1. 돈   통장   현금카드 :
 2. 회의   외국어   마이크 :
 3. 희색   병원   수술 :
 4. 학생   학교   칠판 :  
4. Hãy điền từ đúng với nội dung giải thích

큰 아버지   고모   삼촌   사촌   작은 어머니

 1. 아버지의 남동생입니다. 결혼 안했습니다.
 2. 고모의 아이입니다
 3. 아버지의 형입니다
 4. 아버지의 누가입니다
5. Tìm câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau

a. 스물 다섯 살이에요 b. 쉰둘이세요   c. 네 명이에요   d. 회사원이에요

 1. 가족이 몇 명이에요?
 2. 아버지 연세가 어떻게 되세요?
 3. 몇 살이에요?
 4. 무슨 일을 하세요?
6. Nghe và trả lời câu hỏi
 1. 언니는 살입니다
 2. 현우 씨는 살입니다
 3. 민재 씨는 살입니다
 4. 제 동생은 살입니다
 5. 준영 씨는 살입니다
7. Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi

1. 부모님께서는 어디에 계십니까?

a. 한국   b. 베트남  c. 말레시아

2. 어머니 연세는 어떻게 되십니까?

a. 48세   b. 56세    c. 58세

3. 할아버지께서는 어디에 계십니까?

a. 하노이에 계십니다   b. 호치민에 계십니다  c. 서울에 사십니다

 

8. Đọc các đoạn văn sau đây, nếu nội dung đúng đánh dấu O, sai đánh dấu X

Đoạn 1. [최정우 가족]

우리 가족은 3명입니다. 부모님과 저입니다. 저는 외아들입니다. 부모님께서는 연세가 많으십니다. 아버지는 예순, 어머니는 쉰아홉이십니다. 저는 지금 중국어를 열심히 공부합니다. 나중에 무역 회사에서 일하고 싶습니다.

 1. 최정우 씨는 남동생이 있습니다
 2. 아버지 연세는 60이십니다
 3. 최정우 씨는 무역회사에 다닙니다

Đoạn 2. [김미나 가족]
우리 가족은 5명입니다. 아버지와 어머니, 오빠, 여동생 그리고 저입니다. 부모님께서는 달랏에서 사십니다. 오빠, 저, 여동생은 모두 하노이에서 삽니다. 오빠는 지금 택시 기사입니다. 저와 여동생은 학생입니다.

 1. 김미나 씨는 언니가 없습니다
 2. 가족은 모두 같이 삽니다
 3. 오빠의 직업은 택시 기사입니다

Đoạn 3. [김서영]

우리 가족은 대가족입니다. 할아버지, 할머니, 삼촌과 같이 함께 삽니다. 아버지와 어머니께서는 모두 회사에 다니십니다. 저는 언니와 오빠가 없습니다. 외동딸입니다

 1. 서영 씨의 가족은 7명입니다.
 2. 어머니는 일을 안 하십니다
 3. 서영 씨는 언니, 오빠, 동생이 없습니다
Xem kết quả

Nội dung chủ yếu bài học số 11
– Kỹ năng: Giới thiệu gia đình, cung cấp và nhận thông tin

– Ngữ pháp:  ① 고; ② 부터~까지  ; ③ (으)ㄹ 거예요, ④ Bất quy tắc ㅂ

– Từ vựng: Các mùa, thời tiết, nhiệt độ không khí

Đang tải...

Danh sách điểm

# Điểm Thời gian

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *