Tiếng Hàn giao tiếp sơ cấp 2

Đây là đoạn văn bản tóm tắt về khóa học này, được thay đổi cho mỗi khóa học

1 / SC2- BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ

Bài kiểm tra cuối kỳ nhằm đánh giá kiến thức tổng hợp của SC2


1. Tìm từ không liên quan với các từ còn lại

1. 동생   동료   형   누나

2. 명함   숟가락   젓가락   포크

3. 댁   설탕   성함   연세

4. 양복   정장   코트   크림

 

2. Chọn từ đúng điền vào chỗ trống cho phù hợp

1.필요한 물건을 싸게 사서 돈이 좀 (      )

① 적었다       ② 남았다       ③ 떠났다       ④ 나왔다

2.친구와 재미있는 이야기를 하는 동안에 기분이 (     )좋아졌다

①점점                         ②아직                         ③제발                                        ④별로

3.주차할 곳을 찾기 위해 주차장을 한 바퀴 (    )했다

① 건너야       ② 따라야       ③ 돌아야       ④ 이어야

4.몸이 아프니까 고향에 있는 가족이 너무 (      )

① 외롭다                  ② 그립다                   ③ 불쌍하다              ④ 안타깝다

5. 선생님의 ( )은 학생을 가르치고 옳은 길로 이끌어 주는 것이다

①역할                         ②자격                         ③요청                                        ④정신

3. Chọn từ có nghĩa tương đương với từ gạch chân trong các câu sau đây

1. 이 고기는 아주 연해서 누구나 먹기 좋을 것 같다 ( )

① 약해서                  ② 익숙해서              ③ 가벼워서              ④ 부드러워서

2. 창고에 물건이 잔뜩 쌓여 있어서 안으로 들어갈 수가 없었다 ( )

①내내              ②가득              ③더욱              ④살짝

3. 활짝 핀 꽃을 보니 그동안 정성으로 키운 보람이 느껴진다  ( )

①가꾼                         ②채운                         ③담은                                        ④이룬

4. 그는 사람을 웃기는 능력이 있어서 친구들 사이에서 인기가 많다 ( )

①개성              ②재주              ③적성              ④흥미

 

4. Chọn một từ có thể dùng chung trong ( )

1. 안개 때문에 사고가 (    ) 길이 많이 막혔다.

노래를 부르는 데에 자신감이 (    )

옷을 사자마자 얼룩이 (    )  속상했다.

a. 묻다  b. 나다  c. 생기다  d. 커지다  ( )

2. 팔을 위로 (   )팔 운동을 했다

영수 씨, 죄송한테 가방을 좀 (    )주실래요?

딸은 결혼식을 (    )후 곧바로 신혼 여행을 갔다.

a. 받다   b. 들다   c. 미치다   d. 올리다 ( )

 

5. Nghe đoạn hội thoại chọn phương án đúng (O) hoặc sai (X)
 1. 병원에서 휴대전화를 써도 됩니다 ( )
 2. 백화점에 강아지를 데리고 가도 됩니다( )
 3. 기숙사에서 음식을 먹어됴 됩니다( )
 4. 강에서 수영을 해도 됩니다( )
6. Nghe và điền vào chỗ trống

6-1.

풍: 유나 씨, 산에서 요리를 ?

유나: 아니요, . 불은 가지고 .

풍: 그래요? ?

유나: 산불이 날 수 .

풍: 그럼 점심을 가지고 .

유나: 제가 을 가지고 갈게요

풍: 저는   가지고 갈게요.

6-2

민준: 히엔 씨, 베트남에서 버스를 탈 때 ?

히엔: 아니요, . 뒷문으로 타야 합니다

민준: 그래요? 한국에서는   뒷문으로 내려야 해요.

히엔: 한국에서는 건물 안에서 담배를 피워도 돼요?

민준: 아니요, 건물 안에서 담배를 . 밖에서 피워야 합니다.

히엔: 그래요? 베트남에서는 괜찮아요.

민준: 베트남에서는   ?

히엔: 네, 괜찮아요. 하지만 한국에서는 안 되죠?

7. Chọn cấu trúc thích hợp điền vào chỗ trống

요   -(으)면서   -(으)면 안되다   -아/어도 돼요.

A: 저 내일 여행 갈 거예요.

B: 여행 ?

A: 네, 경주로요

B: 경주에서 뭐 할 거예요?

A: 박물관 관람을 하 역사 공부를 할 거예요.

그리고 사진도 많이 찍을 거예요.

B: 박물관에서는 사진을 찍 .

A: 그래요? 몰랐어요. 경주에서 또 뭐가 유명해요?

B: 불국사가 있어요.

A: 불국사 ?

B: 네, 불국사에서 사진을 많이 찍으세요.

A: 불국사에서는 사진을 찍 ?

B: 물론이지요. 괜찮아요.

8. Chọn từ thích hợp cho sẵn điền vào chỗ trống

인구, 면적, 위치, 물가, 도시, 시골, 중심지, 육지, 바다, 섬

 1. 부산은 한국에서 두 번째로 큰 입니다.
 2. 서울은 경제와 정치, 문화의 (이)라고 할 수 있습니다
 3. 제주도는 한국에서 가장 큰 (이)고 여행지로도 유명합니다.
 4. 2008년 세계에서 이/가 가장 비싼 도시는 러시아의 모스크바입니다
 5. 베트남의 은/는 329,560km2로 대한민국의 약 3배입니다
 6. 한국은 3면을 이/가 둘러싸고 있습니다.
 7. 호치민은 베트남의 남쪽에 하고 있고 베트남에서 가장 커요.
 8. 한국 전체 의 1/4이 서울에서 살고 있습니다.
9. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

대학교에 입학해서 영어 통역을 공부한 지 벌써 3년이 되었습니다. 외국에 다녀온 적은 없지만 이제 내 생각을 외국인에게 이야기할 수 있습니다.

학교에 외국 손님이 오시면 베트남의 유명한 관광지를 안내하는 아르바이트를 할 때도 있습니다. 하지만 복잡한 내용을 통역하는 것은 아직도 좀 어렵습니다. 영어를 사용하는 나라에 살면서 통역 공부를 더 하고 싶습니다. 그래서 대학교를 졸업한 후에 영국으로 유학을 가기로 했습니다.

통역 대학원에 다니면서 열심히 공부할 겁니다. 유학을 다녀온 후에는 베트남으로 돌아와서 통역사로 일하고 싶습니다.

 1. 이 사람의 전공이 무엇입니까?
 2. 졸업후 무엇을 할 계획 입니까?
 3. 이 사람은 지금 어디에 있습니까?
 4. 이 사람이 원하는 직업이 무엇입니까?
 5. 이 사람은 아르바이트를 합니까?

 

Xem kết quả

Đang tải...

Danh sách điểm

# Điểm Thời gian

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *